Zmiany w fizjoterapii na rok 2020

przez Magdalena Banach

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. zasad rozliczania wizyt fizjoterapeutycznych postaraliśmy się zebrać najważniejsze informacje w tym zakresie.

 1. Termin uruchomienia eZWM, czyli Elektronicznego Systemu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne został przesunięty do dn. 1.04.2020. Od tego dnia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będzie możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego.
 2. Na skierowaniach na fizjoterapię ambulatoryjną oraz fizjoterapię domową mogą, lecz nie muszą, znajdować się zlecone zabiegi wraz z liczbą poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegowym.
  1. W przypadku skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego jednocześnie specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu zlecone na skierowaniu zabiegi, co do których fizjoterapeuta ma uzasadnioną wątpliwość, fizjoterapeuta może dokonać modyfikacji tych zabiegów po konsultacji z lekarzem kierującym i odpowiednio odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.
  2. W przypadku pozostałych skierowań wystawionych przez innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego będących jednocześnie specjalistami w innych dziedzinach medycznych, również tych realizujących świadczenia w ramach poradni lekarskiej rehabilitacyjnej, zlecone zabiegi stanowią jedynie sugestię lekarza, co do planu terapii, ale nie są wiążące dla fizjoterapeuty.
 3. Wizyta fizjoterapeutyczna powinna być zrealizowana na początku oraz na końcu cyklu zabiegów i w zależności od etapu postępowania fizjoterapeutycznego obejmuje co najmniej jedną z poniższych czynności (co powinno być udokumentowane w dokumentacji medycznej):
  1. planowanie postępowania fizjoterapeutycznego;
  2. ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy przed rozpoczęciem fizjoterapii;
  3. badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie konieczne do ustalenia planu fizjoterapii lub postępowania fizjoterapeutycznego;
  4. końcową ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy po zakończeniu fizjoterapii;
  5. udzielenie świadczeniobiorcy zaleceń co do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego.

   Prosimy pamiętać, aby dokumentacja medyczna zawierała odzwierciedlenie wykonania jednej z powyższych czynności.
 4. Cykl zabiegów powinien rozpocząć się nie później, niż 14 dni od dnia wykonania wizyty terapeutycznej, co oznacza, że wizyta może być zrealizowana  w pierwszym dniu cyklu zabiegów.
 5. Wizyta fizjoterapeutyczna na końcu danego cyklu zabiegów jest zrealizowana w ostatnim dniu tego cyklu.
 6. Świadczeniodawca realizujący skierowanie na cykl zabiegów, powinien przekazać bezpośrednio lub za pośrednictwem świadczeniobiorcy informację o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów, którą dołącza się do dokumentacji medycznej. Opisu efektu cyklu zabiegów można dokonać w zamykającej wizycie fizjoterapeutycznej
 7. Cykl zabiegów określony w rozporządzeniu z zakresu rehabilitacji leczniczej jako cykl realizowany do 10 dni zabiegowych nie wskazuje, że mają to być dni po sobie następujące – o częstotliwości i ilości zabiegów decyduje fizjoterapeuta.
 8. W trakcie wizyty fizjoterapeutycznej ocena funkcjonalna może być opisana np. przy  użyciu uproszczonego wykazu funkcji ICF (Załącznik 1). Jednocześnie na chwilę obecną nie ma obowiązku uzupełniania klasyfikacji ICF.

Źródła:

Załącznik 1
Uproszczony wykaz ICF

b280.xCzucie bólu
b455.xFunkcje związane z tolerancją wysiłku
b710.xFunkcje ruchomości stawów
b730.xFunkcje związane z siłą mięśni
b745.xFunkcje związane z obecnością napięcia mięśni
d230.xRealizowanie dziennego rozkładu zajęć
d410.xZmienianie podstawowej pozycji ciała
d415.xUtrzymywanie pozycji ciała
d450.xChodzenie
d510.xMycie się
d530.xKorzystanie z toalety
d540.xUbieranie się
d550.xJedzenie

Po kropce należy wpisać wynik oceny wg skali:

 • 0 – Brak problemu
 • 1 – Nieznaczny problem
 • 2 – Umiarkowany problem
 • 3 – Znaczny problem
 • 4 – Skrajnie duży problem
 • 8 – Nie określony
 • 9 – Nie dotyczy – może być stosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy pacjent nie zgłosił się na ostatni dzień cyklu i ocena końcowa nie została przeprowadzona.